Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Passend onderwijs

Wij staan open voor elke leerling. In overleg met direct betrokkenen zetten we de leerling centraal en kijken wij wat hij of zij nodig heeft. Samen met ouders zoeken we naar een passende leeromgeving zo thuisnabij mogelijk. We werken nauw samen met partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. Kinderen die (tijdelijk) meer specifieke ondersteuning nodig hebben, kunnen aangewezen zijn op (tijdelijke/deeltijd) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is voor ons goed onderwijs! Algemene informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl  

Wat is de zorgplicht?
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het gaat om kinderen die aangemeld worden en om kinderen die al op school zitten. Het liefst bieden we een passende plek op de eigen school. Als dat niet kan, dan op een andere basisschool. Is er meer maatwerk nodig dan wellicht in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. We zoeken naar een passende onderwijsplek zo thuisnabij en regulier mogelijk. Elke school heeft een ondersteuningsprofiel waarin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.

Hoe stelt de school vast of specifieke ondersteuning nodig is?
Bij de aanmelding van een nieuwe leerling vraagt de school aan ouders of hun zoon of dochter specifieke ondersteuning nodig heeft. Wellicht is er informatie beschikbaar vanuit een onderzoek, de voorschoolse voorziening of de huidige school. Van ouders wordt verwacht dat zij die informatie met de school delen. De school kan, na instemming door ouders, informatie opvragen. Als specifieke ondersteuning nodig is dan kan het ondersteuningsteam ingeschakeld worden om mee te denken.

Wat is het ondersteuningsteam?
Elke school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. In dit team bespreekt school met ouders de vraag: wat heeft het kind nodig om een bepaald doel te behalen? Mogelijk hebben ook ouders vragen die betrekking hebben op school of de thuissituatie. De school vraagt ouders toestemming voor deze bespreking en nodigt hen altijd uit om hieraan deel te nemen. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel de leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en eventueel de jeugdverpleegkundige en/of een medewerker van de gemeente zoals een buurtcoach. Daarnaast kunnen ook andere betrokkenen aanschuiven. De school bespreekt dit vooraf met de ouders. Uit de bespreking in het ondersteuningsteam kan naar voren komen dat het kind behoefte heeft aan bijvoorbeeld leerstof op een ander niveau, een maatje om mee samen te werken of herhaling van de instructie. Ook kan afgesproken worden om bijvoorbeeld het gedrag of de leerontwikkeling van het kind verder in beeld te brengen of extra ondersteuning door een logopedist of fysiotherapeut in te schakelen. We bespreken wat wenselijk en haalbaar is in de klas, op school en thuis.

Wat houdt extra ondersteuning in?
Voor sommige kinderen is een (tijdelijke / gedeeltelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk. We noemen dit extra ondersteuning. Voor een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring kan door het schoolbestuur bij het samenwerkingsverband (swv) worden aangevraagd.

In verband met de spreiding van onze scholen hebben we te maken met 3 samenwerkingsverbanden:

Voor onze scholen in Dordrecht:
Swv Passend Onderwijs Dordrecht (www.swvdordrecht.nl)
Voor onze scholen in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht:
Swv Passend Onderwijs Drechtsteden (www.swv-drechtsteden.nl)
Voor onze school in Gorinchem:
Swv Driegang (www.driegang.nl)

Voor een lesplaats op een cluster 1 of 2 school geldt een andere, landelijke procedure. De Commissie van Onderzoek beoordeelt dan de toelating.