Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

OR/MR/GMR

Meedenken en praten

Ouderraad (OR)
De ouders in de Ouderraad houden zich bezig met het organiseren van activiteiten. De Ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn.

Medezeggenschapsraad (MR)
In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen, ook in de Medezeggenschapsraad (MR). U vindt de contactpersonen van de Medezeggenschapsraad op de websites van onze scholen. De MR heeft inspraak op het beleid van de school als het gaat om onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De directie van de school legt nieuwe beleidsvoornemens ter inspraak voor aan de MR van de school.

Documenten
- Medezeggenschapsstatuut
- Reglement MR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van het bestuursbeleid. Een lid van de GMR vertegenwoordigt alle ouders, dan wel alle leerkrachten binnen de Stichting. GMR-leden worden gekozen door de leden van de Medezeggenschapsraden. De GMR bestaat maximaal uit 18 leden, waaronder 9 leden door de personeelsgeleding van de MR'en gekozen en 9 leden door de oudergeleding van de MR'en gekozen

De GMR van SKOBA komt 8 keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er een jaarlijkse vergadering van de GMR met de Raad van Toezicht.

Vergaderingen GMR 
14 september 2020, Mariëngaarde
13 oktober 2020, Geert Groote
16 november 2020, Satelliet
15 december 2020, Pius10 (reserve)
4 februari 2021, Don Bosco
7 april 2021, Klimboom
3 juni 2021, Wereldwijzer
7 juli 2021, Toermalijn (reserve)
20 september 2021, Don Bosco
3 november 2021, Geert Groote
15 december 2021, Pius10 (reserve)

Data voor 2022 volgen. 

Contactgegevens
:
Voorzitter      : de heer R. Verbeek (ruudverbeek@gmail.com)
Secretaris      : mevrouw T. Janssen-De Kooter (theodora@dekooter.nl)

Nuttige link    : Wet medezeggenschap op scholen: www.infowms.nl  

Documenten
- Huishoudelijk reglement GMR
- Reglement GMR