Missie & Visie

In de missie en visie van SKOBA is beschreven wat de kerntaken van de stichting zijn, waaraan de stichting waarde hecht en wat zij wil bereiken.

Enkele kernelementen hierbij zijn:
– talentontwikkeling van kinderen als lid van een sociale gemeenschap;
– wij leiden kinderen er naar toe om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden;
– wij leiden kinderen op om actief te kunnen en te willen participeren in onze samenleving, waarbij aandacht is voor de katholieke traditie;
– het kind is actief betrokken bij zijn eigen leerproces, het zelfontdekkend leren krijgt steeds meer nadruk;
– een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces is een voorwaarde;
– het welbevinden van het kind is een belangrijke voorwaarde, die het leren ondersteunt;
– de school is een gemeenschap en is zelf ook deel van een grotere gemeenschap;
– de betrokkenheid van ouders is een voorwaarde;
– professionaliteit en bezieling van medewerkers zijn van groot belang.

Iedere school is verantwoordelijk voor de onderwijskundige inrichting van de school, binnen de kaders van de onderwijsvisie van SKOBA. Dit resulteert in een zeer gevarieerd onderwijskundig palet. Iedere school richt het onderwijs op een zodanige manier in dat:
(1) het onderwijs aansluit bij de doelgroep van kinderen waarop zij zich richten;
(2) het kind centraal staat en het kind een eigen verantwoordelijkheid heeft in het leerproces;
(3) zij zich onderscheiden binnen de buurt waar zij zijn gevestigd.

Meerjaren strategisch beleidsplan 2014-2018  “Klaar voor de leerling van morgen”

Het volledige strategische beleidsplan van SKOBA kunt u binnenkort downloaden op deze pagina.
Hieronder staat een kort overzicht vermeld van de doelstellingen zoals deze zijn omschreven in het beleidsplan:

Onze katholieke identiteit
– Zijn alle medewerkers van SKOBA zich bewust van wat het betekent te werken binnen een katholieke organisatie. Zij kennen de vijf katholieke principes en weten die binnen hun dagelijks werk toe te passen;
– Heeft SKOBA een ethisch kompas. 

Waardenrijk en opbrengstrijk werken aan kwaliteit
– Hebben de SKOBA-scholen in goede samenspraak en samenwerking met de organisaties voor peuter- en kinderopvang de doorgaande
ontwikkellijn voor kinderen van 2-12 jaar geoptimaliseerd;
– Is in goede samenspraak en samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs de bekwaamheid van leerkrachten m.b.t.
passend onderwijs verder vergroot;
– Hebben de SKOBA-scholen het onderzoekend en ontwerpend vermogen van leerlingen verhoogd;
– Hebben de SKOBA-scholen kennis genomen van bewezen goede praktijken van echte ouderbetrokkenheid en die zich eigen gemaakt;
– Hebben alle SKOBA-scholen eigen normen ontwikkeld voor de tussen- en eindopbrengsten;
– Hebben alle SKOBA-scholen m.b.t. de diverse indicatoren voor de kwaliteit van het onderwijs een zekere ontwikkeling doorgemaakt van basisnorm naar streefnorm. Uitgangspunt is de nulmeting die in 2013-2014 is gedaan.

Personeel
– Is het verzuimpercentage, mede dankzij pro-actiever beleid, tenminste uitgekomen op het landelijk gemiddelde;
– Is het leren en leren van elkaar op alle niveaus binnen SKOBA gemeengoed geworden;
– Heeft het SKOBA-beleid m.b.t. de functiemix geleid tot algehele verhoging van de kwaliteit van het personeel;
– Is de interne mobiliteit binnen SKOBA gemeengoed geworden;
– Is collegiale consultatie binnen SKOBA gemeengoed geworden;
– Is er een vernieuwde set van kwaliteitseisen voor SKOBA-directeuren;
– Hebben alle SKOBA-scholen m.b.t. de diverse indicatoren op het gebied van personeel een zekere ontwikkeling doorgemaakt van basisnorm
naar streefnorm. Elke school zit in ieder geval op de basisnorm.

ICT
– Heeft SKOBA een goed werkende, stabiele ICT-infrastructuur;
– Is de hardware en ondersteunende niet-educatieve software gestandaardiseerd;
– Maken de SKOBA-scholen optimaal gebruik van de ICT-mogelijkheden voor het geven van eigentijds en gedifferentieerd onderwijs.

Organisatie, beheer en financiën
– Heeft SKOBA een jaarlijks sluitende begroting, een adequate meerjarenbegroting en een liquiditeitsbegroting;
– Voldoet SKOBA wat betreft de voor de sector geldende financiële kengetallen ruimschoots aan de daarvoor geldende (grens)waarden;
– Is het risicomanagement op orde;
– Heeft SKOBA een eigen wijze van begroten voor de scholen ontwikkeld met als sleutelbegrippen eenvoud en transparantie;
– Is de map “Regelingen” volledig herzien en weer actueel gemaakt.

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013