Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) is op 28 december 1951 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41118080. Onze stichting bestaat uit acht basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs.

SKOBA biedt kwalitatief goed basis- en speciaal basisonderwijs aan, mede vanuit de katholieke traditie.

In het kader van de ontwikkeling van de brede school is er peuteropvang gekoppeld aan een 2-tal SKOBA-scholen. Deze opvang wordt georganiseerd door externe organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. Op IKC de Wereldwijzer (Dordrecht) wordt de peuteropvang georganiseerd door SDK kinderopvang en op De Toermalijn (Zwijndrecht) door YES! Kinderopvang.

Bestuurlijke inrichting
In 2011 heeft SKOBA een nieuwe bestuurlijke inrichting gekregen. Conform de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” is er een heldere scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Gekozen is voor het RvT-model met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van SKOBA bestaat momenteel uit 3 leden.  Eén lid is op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) benoemd.  De Raad onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en heeft een Profiel RvT en een Reglement RvT opgesteld.

De Raad fungeert als klankbord voor het College van Bestuur en heeft een adviserende bevoegdheid. Bij de samenstelling van de Raad is gelet op voldoende spreiding naar deskundigheid en diversiteit in maatschappelijke achtergrond bij de leden. De Raad komt zo’n vijf maal per jaar in vergadering bijeen. De Raad van Toezicht vergadert één keer per jaar met de directeuren van de scholen en één keer per jaar met de GMR, waarbij het College van Bestuur tevens aanwezig is.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Adri Hoekstra (voorzitter)
Martijn van Es (lid)
Peter van Steekelenburg (lid)

 

College van Bestuur
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en oefent het bevoegd gezag uit over de scholen. Het College van Bestuur is werkzaam op het bestuursbureau van SKOBA.

Het College van Bestuur bestaat uit:
Saskia van Duijn (lid CvB)
Alma Reitsma (lid CvB a.i.)

Bestuursbureau
Het bestuursbureau van SKOBA is gevestigd aan de Bomkade 16-18 te Dordrecht. De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen het College van Bestuur en de directeuren van de scholen.

Het bestuursbureau bestaat uit:
Anneke Saltzmann (office-manager)
Laura de Waard (boekhoudkundig medewerkster)
Gertjan Vendeloo (extern controller)
Rob van Velthoven (medewerker huisvesting)

Het bestuursbureau is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 14.30 uur op telefoonnummer 078-6326200. Op vrijdag is het bestuursbureau gesloten. Indien u ons telefonisch niet kunt bereiken kunt u ons bereiken via e-mail info@skoba.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) praat mee en beslist mee over het beleid binnen de stichting. De GMR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De leden van de oudergeleding vertegenwoordigen de belangen van de ouders/verzorgers van alle scholen binnen de stichting. De leden van de personeelsgeleding vertegenwoordigen alle medewerkers die binnen SKOBA werkzaam zijn.

De GMR vergadert één keer per maand. In deze vergaderingen formuleert de GMR adviezen en stemt al dan niet in met voorgelegde beleidsvoornemens. De GMR heeft daarbij oog voor de consequenties voor leerlingen, ouders/verzorgers, personeel en de financiële consequenties. De GMR streeft ernaar dat van elke school een ouder en een leerkracht zitting hebben in de raad. De GMR heeft schooloverstijgende bevoegdheden. Voor schoolspecifieke zaken heeft iedere school een eigen medezeggenschapsraad (MR). De GMR is er om bij te dragen aan het goed functioneren van de stichting in al haar doelstellingen en daarnaast de ouders en het personeel op een bovenschools niveau te vertegenwoordigen en tot een juiste belangenbehartiging te komen.

Het bestuur van de GMR wordt gevormd door:
Jürgen Breeman (vice-voorzitter)
Arianne Dekker (secretaris)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met met de secretaris (e-mail Arianne.Dekker@skoba.nl)

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013