Ondanks het feit dat SKOBA een katholieke traditie heeft, wil zij wil ook de erflater zijn door deze traditie op een eigen en eigentijdse wijze in te vullen en door te geven aan een nieuwe generatie.
Uitgangspunt voor het katholieke karakter van SKOBA is met name het katholiek sociaal denken. Er zijn vijf katholieke principes die daarin centraal staan en die zichtbaar zijn in het katholiek onderwijs zoals dat op onze scholen wordt gegeven. Het katholiek sociaal denken geeft antwoord op de vraag: “Hoe zijn wij een goede samenleving?”. Het is niet een gesloten systeem van dogma’s, maar een beweging waardoor de katholieke traditie zich in dialoog met de wereld verder ontwikkelt. Een belangrijk inspirerend voorbeeld voor SKOBA hierbij is Jezus van Nazareth. De vijf principes vullen elkaar aan en overlappen elkaar gedeeltelijk.
De vijf principes die elkaar aanvullen en tegelijkertijd ook elkaar overlappen zijn:
1. De waardigheid van mens als persoon;
2. Het algemeen welzijn;
3. De solidariteit;
4. De subsidiariteit;
5. De participatie.
Onze identiteit wordt mede bepaald door het katholiek-zijn. Daarbij gaat het niet om de formele identiteit, maar om de waarlijk geleefde identiteit. Het begrip ‘identiteit’ kent een smalle en een brede definitie. Binnen SKOBA hanteren we de brede definitie. Dat wil zeggen dat de katholieke identiteit zich, naast lessen waarin godsdienst en levensbeschouwing aan bod komen en naast het vieren van allerlei katholieke (of christelijke) feesten, vooral manifesteert in allerlei andere facetten van de schoolpraktijk. Dat manifesteren beschrijven we in het vervolg aan de hand van enkele principes uit het katholiek sociaal denken. Medewerkers, ouders en leerlingen, samen staan we in de katholieke traditie en daar zijn we trots op. Daarom willen wij op eigentijdse wijze echt werk maken van onze katholieke identiteit.
Kernpunt is de katholieke levensbeschouwing, maar ook de andere godsdiensten komen aan bod. Deze religieuze ontmoetingen vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid en respect en vanuit raakvlakken en overeenkomsten eerder dan vanuit verschillen. Er zijn verschillende geloofswaarheden en geloofspraktijken die ieder op zich recht van bestaan hebben.
In de bezielde gemeenschap die de SKOBA-scholen willen zijn, staan niet de institutionele en dogmatische aspecten van de kerk centraal, maar de aspecten van het samen vieren, de ethiek en de gemeenschapsbeleving.

 

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013