SKOBA is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstand treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 1956462

Statutaire naam van de instelling: Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink
RSIN: 1956462
Adres: Bomkade 16-18, 3311 JD Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6326200
E-mailadres: info@skoba.nl

Doelstelling van de instelling:

Missie:  Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink gelooft in de eigen kracht van kinderen en volwassenen en wil hen helpen het beste uit henzelf naar boven te halen. In ons onderwijs gaat het om het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen en is er tegelijkertijd aandacht voor persoonsvorming. Bij die persoonsvorming zijn de ideaalbeelden uit de katholieke traditie mede richtinggevend.

Visie:
* ontwikkelen van talenten van kinderen als lid van een sociale gemeenschap;
* kinderen er naar toe leiden om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden;
* kinderen op weg helpen om actief te kunnen en te willen participeren in onze samenleving, waarbij aandacht is voor de katholieke traditie;
* kinderen actief betrekken bij het eigen leerproces (met meer nadruk op het zelfontdekkend leren);
* realiseren van een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces;
* bevorderen van het welbevinden van het kind als een belangrijke voorwaarde, die het leren ondersteunt;
* de school zien als een gemeenschap die zelf ook deel is van een grotere gemeenschap;
* bevorderen van de betrokkenheid van ouders;
* belang hechten aan de professionaliteit en de bezieling van medewerkers.

Zie voor nadere toelichting op onze doelstellingen het strategisch beleidsplan.

Klik hier voor de doelstellingen van het strategisch beleidsplan 2014-2018

Klik hier voor de  leden van de Raad van Toezicht

Klik hier voor de leden van het College van Bestuur

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders: De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI. De leden van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd.

Beloningsbeleid personeel: Ten aanzien van het beloningsbeleid van de werknemers van SKOBA geldt de cao voor het primair onderwijs: Collectieve Arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs 2014-2015

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Klik hier voor de Jaarverslagen

Balans en staat van baten en lasten met toelichting:
Deze informatie is opgenomen in de jaarverslagen: klik hier

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013